53991.jpg
 

ABOUT ME

ตามที่สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ร่วมทำ MOU 

กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)ได้ดำเนิน
โครงการห้องเรียนสีเขียวมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๑ จนถึงปัจจุบัน

มีโรงเรียนในโครงการห้องเรียนสีเขียวทั่วประเทศ จำนวน ๔๖๔ โรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกในการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพรู้คุณค่และรักษาสิ่งแวดล้อมให้แก่
เยาวชนในสถานศึกษา โดยผ่านกระบวนการเรียนการสอนในห้องเรียนสีเขียว และห้องเรียนสีเขียวโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัด
แพร่ เป็นหนึ่งในจำนวน ๔๖๔ โรงเรียน ที่มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อในห้องเรียนสีเขียวเป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้
เรื่องพลังงาน

1/4
ำเำเำเำพเำเ.png
 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

เลขที่ 151 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โทรศัพท์ 054 511104 

​​

โทร : 0540511104

piriyalai.green@gmail.com

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black YouTube Icon

© 2020 by AHTIT BOONTA

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now