53991.jpg
 

ABOUT ME

ตามที่สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ร่วมทำ MOU 

กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)ได้ดำเนิน
โครงการห้องเรียนสีเขียวมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๑ จนถึงปัจจุบัน

มีโรงเรียนในโครงการห้องเรียนสีเขียวทั่วประเทศ จำนวน ๔๖๔ โรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกในการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพรู้คุณค่และรักษาสิ่งแวดล้อมให้แก่
เยาวชนในสถานศึกษา โดยผ่านกระบวนการเรียนการสอนในห้องเรียนสีเขียว และห้องเรียนสีเขียวโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัด
แพร่ เป็นหนึ่งในจำนวน ๔๖๔ โรงเรียน ที่มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อในห้องเรียนสีเขียวเป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้
เรื่องพลังงาน

1/4
153620654_209518190907005_55777217056426
unnamed.gif
ำเำเำเำพเำเ.png